Editorial Board

위원장

 • 현정호
  한양대학교

편집간사

 • 목진숙
  한양대학교

편집위원

 • 김기범
  경상대학교
 • 김동성
  한국해양과학기술원
 • 김승규
  인천대학교
 • 김종규
  전남대학교
 • 문일주
  제주대학교
 • 박경애
  서울대학교
 • 박장준
  충남대학교
 • 박종규
  군산대학교
 • 나한나
  서울대학교
 • 변도성
  국립해양조사원
 • 황점식
  서울대학교
 • 양은진
  한국해양과학기술원 부설 극지연구소
 • 유동근
  한국지질자원연구원
 • 이경은
  한국해양대학교
 • 이윤호
  한국해양과학기술원
 • 이충일
  강릉원주대학교
 • 최동한
  한국해양과학기술원
 • 최만식
  충남대학교
 • 최병주
  전남대학교
 • 최현우
  한국해양과학기술원
 • 하호경
  인하대학교

Editor-in-chief

 • Jung-Ho Hyun

Managing editor

 • Jin-Sook Mok

Editorial Board

 • Gi Beum Kim
 • Dong Sung Kim
 • Seung-Kyu Kim
 • JongKyu Kim
 • Il Ju Moon
 • Kyung-Ae Park
 • Jang Jun Bahk
 • Jong-Gyu Park
 • Hanna Na
 • Do-Seong Byun
 • Jeomshik Hwang
 • Eun-Jin Yang
 • Dong Geun Yoo
 • Kyung Eun Lee
 • Youn-Ho Lee
 • Chung Il Lee
 • Dong Han Choi
 • Man Sik Choi
 • Byoung-Ju Choi
 • Hyun-Woo Choi
 • Ho Kyung Ha
Journal Informaiton The Sea Journal of the Korean Society of Oceanography The Sea Journal of the Korean Society of Oceanography
 • NRF
 • KOFST
 • KISTI Current Status
 • KISTI Cited-by
 • crosscheck
 • orcid
 • open access
 • ccl
Journal Informaiton Journal Informaiton - close